Hallinnointi

Hallitus

Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan hallituksessa. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä tiedon niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Biohit on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet hallintokoodin suosituksen 9 mukaisesti. Biohitin tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna yhtiön hallituksessa. Tavoitteen mukaisesti hallituskokoonpanoon on kuulunut molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii Biohitin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuualueeseen kuuluu siten hallituksen vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti huolehtia seuraavista tehtävistä:

 • Huolehtia osakasarvon kehittämisestä.

 • Huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

 • Hyväksyä Biohit Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta.

 • Hyväksyä osavuosikatsaus vuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopussa päättyviltä jaksoilta.

 • Päättää Biohitin liiketoimintasuunnitelmasta, budjetista ja investointisuunnitelmasta.

 • Päättää Biohitin rahoituspolitiikasta ja riskienhallintapolitiikasta.

 • Vahvistaa johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät.

 • Nimittää yhtiön toimitusjohtaja.

 • Päättää Biohitin strategiasta, organisaation rakenteesta, investoinneista sekä muista laajakantoisista ja merkittävistä asioista.

Hallituksen päätöksenteko perustuu yhtiön operatiivisen johdon laatimiin raportteihin konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden toiminnan kehityksestä.

Hallituksen kokoukset ja itsearviointi

Hallituksen koollekutsumisesta ja hallituksen työskentelyn järjestämisestä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa eli 10-12 kertaa vuodessa ja kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin sekä järjestää tarvittaessa puhelinkokouksia.

Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvio toteutetaan itsearviointina ja arvio käsitellään hallituksen kokouksessa.

Yhtiön hallitus päättää sisäisestä tehtävänjaosta siten, että hallituksen jäsenten eritysosaaminen ja kokemus tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä.

Biohitin liiketoiminnan laajuus ei edellytä erillisen hallituksen tarkastusvaliokunnan perustamista eikä hallituksen toimintaa tehostamaan ole perustettu muitakaan erillisiä valiokuntia.

Hallituksen jäsenet

Vesa Silaskivi, s. 1966

Hallitusammattilainen ja johdon neuvonantaja useissa yrityksissä
KTL, Helsingin yliopisto
Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2023

Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta ja riippumaton yhtiöstä

Tausta add

Kokemus ja luottamustoimet:

 • 2004−2016 Toimitusjohtaja, osakas (M&A), HPP Attorneys Ltd

 • 2001−2003 EVP, Talousjohtaja, Elisa Oyj

 • 2000−2001 SVP, Corporate Planning, Elisa Communications Plc

 • 1997−2000 SVP, Valio Ltd, Corporate Planning, (incl. ITC, BI, Reg.)

 • 1995−1997 VP, Valio Ltd, EU-Affairs

 • 1991−1995 Lakimies, Valio Ltd, Legal Counsel, Valio International

 • 2023- Hallituksen puheenjohtaja, KPA Unicon Ltd

 • 2022- Hallituksen jäsen, Lumme Energia Ltd

 • 2021- Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinja Ltd

 • 2020- Hallituksen puheenjohtaja, Foamit Group Ltd

 • 2013- Hallituksen puheenjohtaja, Finanssi-Kontio Ltd

 • 2020- Hallituksen jäsen, Fisigma Holding Ltd

Lea Paloheimo, s. 1951

FT (kliininen biokemia), sairaalakemisti
Hallituksen jäsen vuodesta 2019, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022

Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta ja riippumaton yhtiöstä

Tausta add

Kokemus ja luottamustoimet

 • Biohit Oyj:n palveluksessa vuosina 2001-2019, viimeksi tuotanto- ja kehitysjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana

Osmo Suovaniemi, s. 1943

LKT, Professori (h.c.)
Hallituksen jäsen vuodesta 1988, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011-2021

Ei-riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Tausta add

Muu kokemus ja luottamustoimet:

 • Biohit Oyj:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011-2022
 • Aiemmin Labsystems Oyj:n ja Eflab Oy:n perustaja, pääosakas, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
 • Yleisen teollisuusryhmän hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 1978-86
 • Teollisuuden keskusliiton hallituksen jäsen 1986
 • Teknillisten tieteiden akatemian varsinainen jäsen vuodesta 2003

Liu Feng, s. 1972

Hefei Medicine Co., Ltd:n toimitusjohtaja ja Biohit Healthcare Hefein omistaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Ei-riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

Tausta add

Kokemus ja luottamustoimet:

 • Hefei Medicine Co., Ltd:n toimitusjohtaja
 • Erikoistutkija Anhuin yliopistollisessa sairaalassa
 • Kiinan kansallisen maha- ja suolistosyövän varhaisen toteamisen ja hoidon keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja
 • Kiinan terveydenedistämisrahaston neuvoston jäsen

Kalle Härkönen, s. 1968

Toimitusjohtaja Foamit Group Oy ja Uusioaines Oy
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta ja riippumaton yhtiöstä

Tausta add

Kokemus ja luottamustoimet:

 • Teknos Group Oy: Deputy CEO, COO, Head of Group Operation and Logistics, 2016 – 2020

 • Fazer Confectionery Ltd: Vice President Supply chain & sourcing, 2013 – 2016

 • Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, part of Sartorius Lab Holding GmbH: Vice President, Liquid Handling Operation, 2012 – 2013

 • Biohit Oyj: Chief Operational Officer (COO), 2001 – 2012