Hallinnointi

Palkitseminen

Biohit Oyj esitteli palkitsemispolitiikkansa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, jota yhtiökokous päätti yksimielisesti kannattaa. Palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia.

Palkitsemispolitiikka

Biohitin hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuosittain julkaistavassa palkitsemisraportissa.

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisen periaatteet add

Biohit Oyj pyrkii palkitsemaan johtoaan ja työntekijöitään tavalla, joka kannustaa ja sitouttaa heitä yrityksen strategian edistämisessä ja arvon luonnissa osakkeenomistajalle. Palkkioita ja palkkiokehitystä arvioidaan yrityksen menestyksen, yleisen talouskehityksen ja toimialan palkitsemiskäytäntöjen pohjalta. Keskeinen palkitsemisperiaate on kiinteän palkan lisäksi suoritukseen perustuva palkitseminen. Lisäksi palkitsemisessa on keskeistä johdon ja henkilöstön kokonaispalkitseminen.

Biohit Oyj:n palkitsemistavat ovat seuraavat:

  • Vuosittainen peruspalkka
  • Tulospalkkiot
  • Pitkän aikavälin kannustusjärjestelmä
  • Muut taloudelliset etuudet

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys add

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta vuosittain ja hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajalla ei ole läsnäolo-oikeutta hallituksen kokouksessa hallituksen käsitellessä toimitusjohtajan palkitsemista.

Toteutunutta palkitsemista koskeva palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle vuosittain. Yhtiö voi tehdä palkitsemispolitiikkaan muita kuin olennaisia muutoksia esittämättä niitä varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikkaa muutettaessa hallitus selostaa merkittävät muutokset ja yhtiökokous päättää hallituksen esittämästä muuttuneesta palkitsemispolitiikasta.

Hallituksen palkitseminen add

Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous päättää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa palkkiot sekä hallituksen puheenjohtajalle että muille hallituksen jäsenille. Mikäli hallituksen jäsen on toimi- tai työsuhteessa yhtiöön, hänelle maksetaan normaali toimi- tai työsuhteeseen perustuva palkka.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euron ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron suuruinen kokouspalkkio.

Muut Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot päättää yhtiön hallitus yhtiön lähipiiriliiketoimia koskevien säännösten mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkkion ja hänen palvelussuhteensa ehdot vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka määräytyvät toimitusjohtajasopimuksen mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus riippuu toimitusjohtajakauden pituudesta. Toimitusjohtajasopimus laaditaan siten, että se vastaa alalla sopimuksen tekohetkellä vallitsevaa käytäntöä.

Biohit Oyj:n toimitusjohtajan palkkio muodostui tilikaudella 2023 203 000 euron vuosipalkasta, joka sisälsi autoedun.

Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuodeta 2023 kerääntyi bonuksia 60 000 euroa. Biohit Oyj:n hallitus asettaa ja hyväksyy toimitusjohtajan taloudelliset tavoitteet vuosittain. Tavoitteet perustuvat pääasiassa yhtiön liikevaihto- ja tulostavoitteisiin. Tulospalkkion tavoitetaso on asetettu niin, että bonukset muodostavat 20 % kokonaiskompensaatiosta. Tulospalkkioiden enimmäismäärä vastaa enimmillään 40 % vuosipalkasta.

Yhtiön taloudellisen tilanteen muuttuessa hallitus voi poikkeuksellisesti päättää, että bonuksia ei kyseiseltä tilivuodelta makseta. Biohitin hallitus vahvistaa johtoryhmien jäsenten tulospalkkion perusteet pääsääntöisesti vastaavasti kuin toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2021 optio-ohjelman piiriin.

Optio-ohjelman vuotta 2022 koskevien liiketaloudellisten ehtojen täytyttyä toimitusjohtaja merkitsi vuonna 2023 20 000 kpl yhtiön B-osaketta hintaan 1.00 euroa per osake. Näistä syntyi ansiotuloverotettavaa optioetuutta 15 000 euroa.

Optio-ohjelman liiketaloudelliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2023, joten toimitusjohtaja on oikeutettu merkitsemään 20 000 kpl yhtiön B-osaketta hintaan 1.00 euroa per osake ja 25 000 kpl hintaan 2.00 euroa per osake.

Toimitusjohtajan palkitsemiseen ei kuulu lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia. Toimitusjohtajan eläkeikä on Suomen eläkelain mukainen.

Toimitusjohtajan irtisanomisajan palkka määräytyy toimitusjohtajakauden pituuden mukaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen add

Biohitin johtoryhmien jäsenten palkkiot ja työsuhteen ehdot vahvistaa hallitus. Biohit Oyj:n hallitus vahvistaa johtoryhmän jäsenten tulospalkkion perusteet.

Muun johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat konsernin liiketoimintatavoitteiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Muun johtoryhmän jäsenten työsuhteiden irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa ei ole tehty lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen 2023 (pois lukien toimitusjohtaja):

Palkkio 2023
Kiinteä palkka luontoisetuineen 551 671
Kannustepalkkiot 88 844
Lisäeläkemaksut 119 776
Osakeperusteiset maksut 159 711
Yhteensä 920 002

Osakkeet, optiot tai muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet add

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Silloin kun osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan osana palkitsemista, tämä tapahtuu palkitsemispolitiikan puitteissa.

Yhtiö voi käyttää osakkeita tai optioita yhtiön johdon tai avainhenkilöiden palkitsemisessa osana yrityksen strategian toteuttamista.

Tavoitteet asetetaan edistämään pitkäaikaista arvonluontia osakkeenomistajille. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansainta- ja sitouttamisjakso ovat yhteensä vähintään kolme vuotta, jotta ne ovat yhteneväiset yhtiön strategian ja osakkeenomistajien tavoitteiden kanssa pitkällä aikavälillä.

Osakepohjaiset palkkiojärjestelmät voivat sisältää osakeyhtiölain mukaisia luovutusrajoituksia, suosituksia tai sopimuspohjaisia velvoitteita tietyn osakemäärän omistamisesta tiettynä ajanjaksona.

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2022

Biohit Oyj:n hallitus päätti 29.11.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 15.6.2022 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Biohit Oyj ja sen konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottu olevan painava taloudellinen syy.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 160 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 160 000 Biohit Oyj:n B-osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta:

  • optio-oikeuslajien I 2022A, I 2022B, I 2022C, I 2022D ja I 2022E osalta 1,00 euroa; ja
  • optio-oikeuslajien II 2022A, II 2022B, II 2022C ja II 2022D osalta 2,00 euroa.

Optio-oikeuksien saajat

Jussi Sorvo, talousjohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Panu Hendolin, tuotehallintajohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat ovat:

i. optio-oikeuslajin I 2022A osalta 1.3.2023 - 1.3.2028;
ii. optio-oikeuslajin I 2022B osalta 1.3.2024 - 1.3.2028;
iii. optio-oikeuslajin I 2022C osalta 1.3.2025 - 1.3.2028;
iv. optio-oikeuslajin I 2022D osalta 1.3.2026 - 1.3.2028;
v. optio-oikeuslajin I 2022E osalta 1.3.2027 - 1.3.2028;
vi. optio-oikeuslajin II 2022A osalta 1.3.2024 - 1.3.2028;
vii. optio-oikeuslajin II 2022B osalta 1.3.2025 - 1.3.2028;
viii. optio-oikeuslajin II 2022C osalta 1.3.2026 - 1.3.2028; ja
ix. optio-oikeuslajin II 2022D osalta 1.3.2027 - 1.3.2028

Optio-ohjelma 2021

Biohit Oyj:n hallitus päätti 9.2.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 16.9.2020 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Biohit Oyj ja sen konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottu olevan painava taloudellinen syy.

Optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 880 000 kappaletta ja ne oikeuttivat merkitsemään enintään yhteensä 880 000 Biohit Oyj:n B-osaketta. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on:

  • optio-oikeuslajien I 2021A, I 2021B, I 2021C, I 2021D ja I 2021E osalta 1,00 euroa; ja
  • optio-oikeuslajien II 2021A, II 2021B, II 2021C ja II 2021D osalta 2,00 euroa.

Optio-oikeuksien saajat

Jussi Hahtela, talousjohtaja, yhteensä 200 000 optio-oikeutta

Ilari Patrakka, myynti- ja markkinointijohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Suvi Elomaa, tuotantojohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Daniela Söderström, laatu- ja rekisteröintijohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Tapani Tiusanen, teknologiajohtaja, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Graham Johnson, Managing Director, Biohit UK, yhteensä 80 000 optio-oikeutta

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat ovat:

i. optio-oikeuslajin I 2021A osalta 1.3.2023 - 1.3.2028;
ii. optio-oikeuslajin I 2021B osalta 1.3.2024 - 1.3.2028;
iii. optio-oikeuslajin I 2021C osalta 1.3.2025 - 1.3.2028;
iv. optio-oikeuslajin I 2021D osalta 1.3.2026 - 1.3.2028;
v. optio-oikeuslajin I 2021E osalta 1.3.2027 - 1.3.2028;
vi. optio-oikeuslajin II 2021A osalta 1.3.2024 - 1.3.2028;
vii. optio-oikeuslajin II 2021B osalta 1.3.2025 - 1.3.2028;
viii. optio-oikeuslajin II 2021C osalta 1.3.2026 - 1.3.2028; ja
ix. optio-oikeuslajin II 2021D osalta 1.3.2027 - 1.3.2028