Sijoittajat

Osakkeen perustiedot

Biohit Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka B-osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsingin päälistalla ”Small cap/Terveydenhuolto”. Biohit Oyj:n osakepääoma on 2 350 350,8 ja osakkeiden B-sarja on pörssinoteerattu.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen A-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Tätä määräystä sovellettaessa osakkeen nimellisarvona pidetään 0,17 euroa, joka on ollut yhtiön osakkeen nimellisarvo sinä hetkenä, jona yhtiö on päättänyt luopua osakkeen nimellisarvosta.

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen. Jos A-osake siirtyy B-osakkeenomistajalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä hallitukselle ja A-osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksessä määrätyillä ehdoilla. A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.