Hallinnointi

Yhtiökokous

Biohitin ylintä päätäntävaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Biohitin jokaisella osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joka kokoontuu kerran vuodessa (Varsinainen yhtiökokous) ja tarvittaessa useammin (Ylimääräinen yhtiökokous). Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se lain mukaan on muutoin pidettävä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus, ja kokous käsittelee hallituksen esittämiä, osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle kuuluvia asioita.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Biohitin hallitusta lisäämään asioita yhtiökokouksen asialistalle. Biohit julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan aina saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Yhtiökokoukselle kuuluvia merkittävimpiä asioita ovat mm.

  • yhtiöjärjestyksen muutokset

  • osakeannit

  • hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja jäsenten valinta

  • tilintarkastajan valinta

  • tilinpäätöksen vahvistaminen

  • voitonjaosta ja muusta varojen jaosta päättäminen

Yhtiökokoustietojen antaminen ja yhtiökokouksen järjestäminen

Kokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kokouskutsussa ilmoitetaan yhtiökokouksen aika ja paikka, ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi, kokoukseen osallistuvalta osakkeenomistajalta edellytettävät toimenpiteet, täsmäytyspäivä, missä yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla sekä yhtiön internet-osoite. Kutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi myös hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi ehdotettavat henkilöt. Edellytyksenä on, että henkilöitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.

Yhtiön internet-sivuilla ilmoitetaan kokouskutsutietojen lisäksi osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä ja hallituksen jäsenehdokkaan henkilötiedot sekä asetetaan saataville yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset.

Yhtiökokouksen ajankohdat pyritään ajoittamaan siten, että mahdollisimman moni osakkeenomistaja kykenee osallistumaan kokoukseen. Biohit Oyj:n hallitus seuraa yhtiön osakeomistajarakenteen kehitystä ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin, jotka turvaavat sen, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistuminen ja päätösten julkistaminen

Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava ennakkoon yhtiökokoukseen kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Yhtiökokoukseen osallistuu osakkeenomistajien lisäksi Biohit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vähintään puolet hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja sekä päävastuullinen tilintarkastaja. Mikäli hallituksen jäsen on ensimmäistä kertaa ehdolla jäseneksi, hänen on osallistuttava yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhden (1) viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön internet-sivuille. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 5.6.2024 klo 14:00. Lue lisää.

Yhtiökokousasiakirjojen arkisto

Varsinainen yhtiökokous 2019 add

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu (29.3.2019)
[Yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja](/files/documents/Biohit-Oyj-varsinaisen-yhti%C3%83%C2%B6kokouksen-p%C3%83%C2%B6yt%C3%83%C2%A4kirja-2019.pdf
)
Vuosikertomus 2018