Sijoittajat

Lunastusmääräykset

Jos A-osake siirtyy B-osakkeenomistajalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä viipymättä hallitukselle ja A-osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta halukkaiden kesken heidän ostamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua todistettavasti kirjallisesti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastus on viimeistään tehtävä.

Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.