Hallinnointi

Yleistä hallinnoinnista

Biohit Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Biohit Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Lisäksi Biohit Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Biohitin hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Biohitin toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus valvoo yhtiön hallintoa, organisaatiota ja konsernin tuloskehitystä. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan noudattamaan korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa ja suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisiä periaatteita.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023