Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Biohit Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala on biolääketieteeseen ja biotekniikkaan liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä tuotanto, vienti, maahantuonti ja markkinointi.

3 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni.

Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Tätä määräystä sovellettaessa osakkeen nimellisarvona pidetään 0,17 euroa, joka on ollut yhtiön osakkeen nimellisarvo sinä hetkenä, jona yhtiö on päättänyt luopua osakkeen nimellisarvosta. Yhtiö purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden omistajilla on yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.

4 § Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

5 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

6 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juokseva hallintoa.

7 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai edustamiseen oikeutetun tai prokuristin kanssa.

8 § Hallitus päättää prokuroiden ja edustamisoikeuksien antamisesta.

9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä, toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällä tavalla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös,
  2. toimintakertomus,
  3. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkiosta,

valittava

  1. hallituksen jäsenet,
  2. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä

käsiteltävä:

  1. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

12 § Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31. päivänä.